HUISREGELS

NIET SPANNEND, WÉL BELANGRIJK

Door mij in te schrijven bij de beroepsvereniging van newbornfotografen.info verklaar ik akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement. Daarnaast verklaar ik me aan deze te houden, zolang ik aangesloten ben bij newbornfotografen.info
 

Huishoudelijk reglement

1. Rechten

• Als lid van de vereniging heb je het recht om mee te besturen. Je hebt spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering.

• Je hebt het recht om deel te nemen aan activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht, aangesloten bij jouw lidmaatschap.

• Daarnaast heb je recht op zaken en diensten die voor de leden worden verzorgd, zoals bijvoorbeeld workshops, aangesloten bij jouw lidmaatschap.
 

2. Plichten

• Jouw bedrijf staat ingeschreven bij de KvK. (voor Nederlandse leden)

• Je hebt een B.T.W. nummer (voor Belgische leden)

• Je betaalt een jaarlijkse contributie.

 

Newbornfotografen.info biedt de volgende Lidmaatschap voor € 95,00:

 • Vermelding op publieke website www.newbornfotografen.info als zijnde onderdeel van het collectief en dus vakfotograaf die het doel van het collectief onderstreept en uitdraagt.

 • Lid van afgeschermde Facebookgroep

 • Uitnodiging voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 • Workshop veiligheid

 • Gebruik logo collectief

 • inspraak op organiseren van extra activiteiten (conform begroting)

3. Opzeggen

Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, beëindiging van lidmaatschap op initiatief van lid kan per einde contributiejaar van het lidmaatschap zijnde 12 maanden na aanvang van het lidmaatschap en dient minimaal 4 weken voorafgaand aan het contributiejaar schriftelijk te worden medegedeeld aan het bestuur.
 

4. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door opzegging (zie punt 3), door opzegging van de vereniging (zie statuten) of door ontzetting (zie punt 5)
 

5. Ontzetting

Wanneer een lid in strijd is met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, kan een lid ontzet worden. Dit geldt o.a. wanneer een lid zich niet houdt aan de voorwaarden en de ethische code, niet of niet tijdig de jaarlijkse contributie betaalt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting gebeurt door het bestuur onder opgave van redenen. De betrokkene kan binnen 1 maand van het besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende deze termijn is het lid geschorst. Alleen bij een meerderheid van stemmen kan tot ontzetting worden besloten.
 

6. Andere lidmaatschappen

Het is niet toegestaan om bij meerdere verenigingen of collectieven voor newbornfotografen aan te sluiten binnen de Benelux.
 

7. Aansprakelijkheid

Leden zijn zelf verantwoordelijk om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en handelen uit hun eigen bedrijfsnaam. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen en/of persoonlijk letsel tijdens activiteiten van de vereniging, van welke aard ook.

8. Werkgroepen

Het is mogelijk om aan 1 of meerdere werkgroepen deel te nemen. Een lid kan vrijwillig kiezen om aan een werkgroep deel te nemen, maar er wordt wel verwacht dat het lid zich dan inzet voor deze werkgroep. De werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

Werkgroepen:

 • Kascommissie

 • Facebook

 • Website

 • Organisatie bijeenkomsten

Van ieder lid wordt inzet verwacht en een actieve houding. Een vereniging is het product van de inzet van haar leden. 

9. Professionaliteit

Van elk lid wordt verwacht dat zij zich professioneel opstelt naar hun klanten en andere betrokkenen toe. Onthoud dat je bij elke ontmoeting het gezicht bent van newbornfotografie en dat je je opstelt als een professionele newbornfotograaf.

10. Respect en eerlijkheid

Van ieder lid wordt verwacht dat zij eerlijk is naar klanten en andere betrokkenen met wie ze werken. Je toont respect voor de baby, haar ouders, haar familie en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor jouw klant. Dit respect geldt vanzelfsprekend ook voor je medecollega’s. Je valt elkaar in het openbaar niet af. Binnen de facebookgroep verwachten we ook open- en eerlijkheid met een goede onderbouwing van je mening en je houdt het te allen tijde correct.

11. Vertrouwelijkheid en privacy

Het is niet toegestaan om foto’s te delen, zonder toestemming van de betrokkenen. Zowel op je website als op social media.

12. Copyright

Het is verboden teksten of foto’s van andere fotografen te gebruiken. Bij schending van copyright zal je als lid per direct verwijderd worden uit de vereniging, zonder restitutie van de reeds voldane contributie.

13. Jaarplanning

De bijeenkomsten van de vereniging vinden gedurende het jaar op de volgende data plaats. Ons advies is om hier alvast ruimte voor te reserveren in je agenda:

 • Algemene Ledenvergadering (voor alle leden): donderdag 21 februari 2019

 • Workshop Veiligheid: donderdag 21 februari 2019 (direct na ALV)

 • Eventuele extra bijeenkomsten in overleg

Newbornfotografen.info

Email: info@newbornfotografen.info

KvK-nummer: 69078556

©2018 Newbornfotografen.info |  Terms of Use  |   Privacy Policy